Algemene voorwaarden downloaden

Algemene Voorwaarden van TeamNow B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, dan zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

1.2. De toepasselijkheid op een Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door TeamNow uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door TeamNow van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige daarna gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

1.3. In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

1.4. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

2.2. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand als TeamNow dat heeft bevestigd of uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevesti-ging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevesti-ging aanvaard.

3. Uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

3.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal TeamNow zich inspannen om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. TeamNow staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat zij een bepaald resultaat kan/zal bereiken. TeamNow is gerechtigd om de opdracht te beëindigen indien zij geen mogelijkheden meer ziet om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken (zulks ter beoordeling van TeamNow), zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van TeamNow. In dit laatste geval is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan TeamNow.

3.2. TeamNow heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan en toestemming van Opdrachtgever te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3. TeamNow zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de Opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar Diensten naar beste kunnen en wetenschap. TeamNow heeft de verplichting zich zo in te spannen dat de Consultant beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever inzake de uitvoering van de werkzaamheden zou mogen worden verwacht.  

3.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TeamNow de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5. TeamNow zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst,  waaronder de financiële aspecten van het project en haar desgevraagd alle noodzakelijke inlichtingen geven.

3.6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TeamNow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TeamNow worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TeamNow zijn verstrekt, heeft TeamNow het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan TeamNow ter beschikking heeft gesteld. TeamNow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TeamNow is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.7. De door TeamNow in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nooit als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat TeamNow er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TeamNow gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen TeamNow bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TeamNow op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen kan TeamNow een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10. De verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door TeamNow binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door Opdrachtgever worden gecontroleerd. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk klachten heeft gemeld aan TeamNow, dan wordt geacht dat de verrichte Diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

3.11. Indien Overeenkomst betrekking heeft op de inzet van Consultants bij Opdrachtgever dan controleert Opdrachtgever de werkzaamheden van de betreffende Consultant op fouten en neemt daarmee de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden over van TeamNow.

3.12. Als TeamNow aan Opdrachtgever (elektronisch) urenregistratie formulieren ter beschikking stelt, dan zal Opdrachtgever deze formulieren uiterlijk binnen twee (2) werkdagen goedkeuren en getekend aan TeamNow retourneren. Indien de formulieren niet tijdig zijn geretourneerd of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat de juistheid van het aantal opgegeven uren vast.

3.13. Indien en voor zover TeamNow in het kader van de Diensten toegang heeft tot de Microsoft Azure portal van de Opdrachtgever c.q. er gebruik wordt gemaakt van Azure-services bij de Opdrachtgever, dan is TeamNow gerechtigd om haar partner-ID van Microsoft toe te voegen aan de Azure-services.

4. Opzegging en Ontbinding

4.1. Tenzij in de Overeenkomst of deze Voorwaarden anders is bepaald, kunnen TeamNow en Opdrachtgever de Overeenkomst te allen tijde door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.2. Ingeval Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet  nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft TeamNow het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat TeamNow tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan TeamNow toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die TeamNow in deze gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

4.3. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever of als Opdrachtgever zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft TeamNow het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat TeamNow tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van TeamNow op volledige schadevergoeding.

5. Prijzen en betaling

5.1. De prijs voor de Diensten kan bestaan uit (i) een vooraf vastgesteld bedrag per (onderdeel van de) Overeenkomst, (ii) een variabel bedrag afhankelijk van het behalen van een vooraf vastgesteld resultaat en/of (iii) kan worden berekend op basis van tarieven per door TeamNow gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door TeamNow werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. De prijs voor de Diensten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden, met uitzondering van de prijs als bedoeld onder (ii). TeamNow is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks te indexeren op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of de meest geëigende in de IT branche.

5.2. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief reistijd, reiskosten en verblijfskosten buiten Nederland en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

5.3. Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan TeamNow zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.4. TeamNow factureert in principe maandelijks. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Verder komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van TeamNow om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

5.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

5.7. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens TeamNow op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van TeamNow jegens Opdrachtgever.

5.8. Alle vorderingen van TeamNow op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als (i) na het sluiten van de Overeenkomst aan TeamNow omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van TeamNow, (ii) sprake is van een situatie als bedoeld in de artikelen 4.3 en 4.4 en/of (iii) als niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.9.

5.9. TeamNow is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtin-gen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is TeamNow bevoegd haar verplichtingen op te schorten.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1. TeamNow is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan TeamNow toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal zes (6) maanden na beëindiging van de Overeenkomst of (tussentijdse) oplevering. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen TeamNow verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van TeamNow en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Niet voor vergoeding in aanmerking komt de schade als omschreven in artikel 6.3 onder (b) en (c).

6.2. Indien de verzekeraar van TeamNow als bedoeld in artikel 6.1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer TeamNow voor de betreffende schade niet verzekerd is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal drie (3) maal de factuurwaarde exclusief BTW, zulks met een maximum van € 75.000,-. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie (3) maal het totaalbedrag dat in het kader van de opdracht in de laatste zes (6) maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever exclusief BTW is bedongen, zulks met een maximum van € 75.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van TeamNow.

6.3. Indien de verzekeraar van TeamNow als bedoeld in artikel 6.1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of wanneer TeamNow voor de betreffende schade niet verzekerd is, dan komt niet voor vergoeding in aanmerking:

(a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

(b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door TeamNow verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

(c) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan TeamNow verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

6.4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

6.5. Opdrachtgever vrijwaart TeamNow voor elke aanspraak van de Opdrachtgever en derden in verband met de verrichte werkzaamheden, waaronder een eventuele fout van de bij de werkzaamheden betrokken Consultant. Indien TeamNow, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en TeamNow in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft TeamNow voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van TeamNow en de hulppersonen die door TeamNow bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan TeamNow kan worden toegerekend. Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) werkstaking, (c) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (d) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau) en/of (e) sabotage/hack/cyberaanval.

7.2. In geval van overmacht heeft TeamNow de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien TeamNow bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

8. Consultants

8.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de Overeenkomst genoemde danwel de door TeamNow feitelijk ingezette Consultants in dienstverband danwel via derden, werkzaamhe-den voor zich te laten verrichten, tenzij Opdrachtgever daaraan voorafgaand aan TeamNow een redelijke vergoeding voldoet met betrekking tot de (mogelijke) terbeschikkingstelling, de werving of opleiding van de desbetreffende Consultant.

8.2. Het in 8.1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst,  alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan.  

8.3. Een redelijke vergoeding als bedoeld in 8.1 van dit artikel wordt door TeamNow vastgesteld op een bedrag van € 50.000,- per Consultant, onverminderd het recht van TeamNow om een andere redelijke vergoeding vast te stellen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Voor door TeamNow ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde werken die bij Diensten worden gebruikt of ontwikkeld berusten alle rechten bij TeamNow en verkrijgt de Opdrachtgever een alleen aan haar toekomend onbeperkt (niet exclusief) gebruiksrecht.

9.2. Indien TeamNow op basis van de Diensten werkzaamheden verricht die bestaan uit het (door)ontwikkelen van werken waarvan de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Opdrachtgever, dan komen de rechten op de doorontwikkeling daarvan ook toe aan Opdrachtgever.

10. Overige bepalingen

10.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TeamNow gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TeamNow zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TeamNow niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

10.3. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens TeamNow in verband met verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij TeamNow.

10.4. In het geval binnen de in artikel 10.3 vermelde termijn door Opdrachtgever een Schriftelijke claim is neergelegd bij TeamNow in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien TeamNow niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 11 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

10.5. Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door TeamNow gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

12. Definities

Aanbod / Aanbieding ieder aanbod van TeamNow tot het aangaan van een Overeenkomst;

Consultant  - de persoon die door TeamNow wordt ingezet ter uitvoering van de Overeen-komst;

Diensten  -  alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door TeamNow worden verricht, in de ruimste zin;

TeamNow  -  TeamNow B.V. (KvK-dossiernummer: 73463213), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Opdrachtgever  -  de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie TeamNow een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met TeamNow een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst  -  iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door TeamNow verlenen van Diensten aan Opdrachtgever;

Partij(en)  -  TeamNow en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk  -  per brief of elektronisch bericht;

Voorwaarden  -  deze Algemene Voorwaarden van TeamNow.